About History and Location.....

Anikia İuliana,Roma imparatorluğu'nun önde gelen ailelerinden, I. Theodosius soyundan gelmekteydi. Babası Flavius Anikius Olybrius 472 yılında Batı Roma imparatoruydu. Anne soyu Doğu hanedanına dayanıyordu. Annesi Placidia, I.Theodosius'un torununun torunu ve III. Valentinianus'un kızıydı. Valentinianus ise ünlü Galla Placidia'nın oğluydu. Anikia luliana Miladi 462 yılında Konstantinopolis'te doğmuş ve bütün yaşamını burada geçirmiştir (Deya Nüket Özer, “Bizansta Kadın Olmak… Anikia İuliana”, İstanbul, 44., (2003), 46.) Anikius Olybrius'un kızı Anikia İuliana 524-527 arasında, Saraçhane'de Ayios Polieuktos (Polyevktos) Kilisesi'ni yaptırmıştır. Bu kilisenin bugün Saraçhanebaşı'nda temel kalıntıları görülebilmektedir. İuliana bu kiliseyi, kendi sarayının yakınında inşa ettirmişti.Ayios Polieuktos (Polyevktos) Kilisesi, 1964-65 yılı kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Anikia luliana'nın Aziz Polieuktos adına yaptırdığı kilise, Bizans tarihinde özel bir döneme denk düşer.İmparatorluk soyundan gelen ve bir soyluluk unvanı olan “Patrikia”unvanına sahip Anikia İuliana; ailesinin, servetinin ve sanat hamiliğinin kendisine kazandırdığı ün dışında, devrinin dini ve siyasi olaylarında da önemli rol oynamıştır. Emrinde çoğunluğu hadımlardan oluşan çok sayıda hizmetkârının bulunduğu bugünkü Saraçhanebaşı’ndaki konağında ya da sarayında, dönemin bilim adamlarını, sanatkârlarını ve din adamlarını devamlı surette misafir eder ve onları ağırlardı. Bu saray, ilmi meclislere de ev sahipliği yaptığı gibi İuliana, ilim ehli ve din adamlarına maddi desteklerini de esirgemezdi. Anikia İuliana döneminde bir çok antik tıp kitabını Grekçeye çevirttirmiştir.(Tıp ilmi ile beslenme birbirinden ayrı düşünülmediğinden, eski tıp kitapları yemek tariflerini de kapsamaktaydı.Anikia Iuliana, antik dönem yemek tariflerini ve sağlıklı beslenme yöntemlerini de elde etmiş oluyordu. Nevra Necipoğlu “Anikia Iuliana” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi I 1993 ) 511-512'de Konstantinopolis'i ziyaret eden Aziz Sabanla yakınlık kurup onunla sık sık görüşmeler gerçekleştirmiştir. Hatta Ortodoksluk doktrininin koyu taraftarı olduğu bilinen Anikia İuliana, Halkedon Konsili ilkelerine daima sadık kalmış. Monofizit-Ortodoks çekişmelerinden doğan Akakios'un başlattığı dinsel akım, Roma ile Konstantinopoilis kiliseleri arasında 484-519 yılları arasında geçici bir bölünmeye yol açtığında faal davranarak kiliseler arasındaki sürtüşmeye son vermek amacıyla Papa Horınisdas'ia mektuplaşmıştır. ( Nevra Necipoğlu “Anikia Iuliana” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi I 1993 ) Süleyman Faruk Göncüoğlu Ekteki heykel başı Anikia İuliana'ya ait olup ABD Metropolitan Müzesinde sergilenmektedir. Anicia Iuliana | Byzantine art in the Metropolitan Museum of Art | Byzantine statues in the United States | 6th century statues